Bộ báo sự cố FI3AS04TRB - Thương hiệu Mỹ

Bộ báo sự cố FI3AS04TRB - Thương hiệu Mỹ

21/08/2019 8:05:04 AM | 270

Bộ báo sự cố FI3AS04TRB/Mỹ lắp đặt trên lưới điện trung thế đến 46kV, có khả năng: