Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB: "Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu ...