Thông báo: từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị

Thông báo: từ nhiệm trưởng ban kiểm soát

Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB công bố: Đơn từ nhiệm của Trưởng ban kiểm soát.

Nội dung đơn từ nhiệm: Ấn xem chi tiết tại đây!

Thông báo: từ nhiệm trưởng ban kiểm soát