Thông báo: từ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị

Thông báo: từ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị

Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB công bố: Đơn từ nhiệm của Chủ tịch hội đồng quản trị.

Nội dung đơn từ nhiệm: Ấn xem chi tiết tại đây!

Thông báo: từ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị