Thông báo chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2017

Thông báo chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2017

Kính gửi các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình!

Thông báo chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình xin trân trọng thông báo và kính mời các quý vị cổ đông của Công ty tham dự chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với các nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian: Hồi 8h30' ngày 27 tháng 4 năm 2017
2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2 Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình - Phường Tân Hòa - Thành phố Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình.
3. Nội dung: Chi tiết trong file tài liệu đính kèm.

Trân trọng!
T/m HĐQT Công ty
Chủ tịch: Nguyễn Văn Hưng

Tải tài liệu đính kèm
Thư mời ĐHCĐ 2017 
Nghị quyết HĐQT 2017
Chương trình họp ĐHCĐ 2017
Quy chế tổ chức ĐHCĐ 2017
Mẫu giấy ủy quyền
Mẫu phiếu đăng ký
Báo cáo thực hiện SXKD 2016
Báo cáo hoạt động của HĐQT
Báo cáo BKS
Tờ trình HĐQT những nội dung biểu quyết