Thư mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Thư mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Thư mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình.

Thư mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Thư mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình. Xem chi tiết Thư mời tại đây