Thông báo thay đổi nhân sự quản lý: Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

Thông báo thay đổi nhân sự quản lý: Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB Thông báo thay đổi nhân sự quản lý: Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

Nghị Quyết số "08.06/2021/NQ-HĐQT": Xem chi tiết tại đây!

Thông báo thay đổi nhân sự quản lý: Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

Phản hồi bài viết

(5 stars)
Tiêu đề yêu cầu
wait image
Gửi đi