Thông báo: thay đổi nhân sự, đổi tên Công ty

Thông báo: thay đổi nhân sự, đổi tên Công ty

Thông báo: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc; thay đổi người đại diện pháp luật; đổi tên Công ty. Xem chi tiết tại đây!

Thông báo: thay đổi nhân sự, đổi tên Công ty