Thông báo: Mời họp ĐHCĐ bất thường 2021

Thông báo: Mời họp ĐHCĐ bất thường 2021

Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB Thông báo mời họp:

"V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021".

Thông báo số "01.02/TB-SCC" và các nội dung kèm theo: Ấn Xem chi tiết tại đây!

 

Thông báo: Mời họp ĐHCĐ bất thường 2021

Phản hồi bài viết

(5 stars)
Tiêu đề yêu cầu
wait image
Gửi đi