Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu ông Nguyễn Mạnh Hà

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu ông Nguyễn Mạnh Hà

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình:

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu ông Nguyễn Mạnh Hà