Thông báo kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2

Thông báo kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2

Kính gửi các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình!

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình xin trân trọng thông báo kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 như sau:
 

Thông báo kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2

1. Cuộc họp ĐHCĐ bất thường lần 2 đã hủy bỏ.
2. Lý do: không đủ số lượng cổ đông dự họp đại diện ít nhất  51% tổng số phiếu biểu quyết theo quy định tại luật Doanh nghiệp.
3. Thời gian và nội dung cuộc họp lần 3 sẽ thông báo sau.

Trân trọng!

T/m HĐQT Công ty
Chủ tịch: Nguyễn Văn Hưng