Thông báo kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1

Thông báo kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1

 Kính gửi các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình!

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình xin trân trọng thông báo kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 và kính mời các quý vị cổ đông của Công ty tham dự chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường  lần 2 với các nội dung cụ thể như sau:

Thông báo kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1

1. Thời gian: Hồi 8h30' ngày 25 tháng 6 năm 2019
2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2 Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình - Phường Tân Hòa - Thành phố Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình.
3. Nội dung: Chi tiết trong file tài liệu đính kèm.

Trân trọng!

T/m HĐQT Công ty
Chủ tịch: Nguyễn Văn Hưng