Thông báo: cập nhật tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021

Thông báo: cập nhật tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB Thông báo: cập nhật tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021.

- Điều lệ Công ty: Xem chi tiết tại đây!

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Xem chi tiết tại đây!

- Quy chế hoạt động HĐQT: Xem chi tiết tại đây!

- Quy chế làm việc tại ĐHĐ CĐ thường niên năm 2021: Xem chi tiết tại đây!

- Dự thảo Biên bản họp ĐHĐ CĐ thường niên năm 2021: Xem chi tiết tại đây!

- Bản cung cấp thông tin Tổng Giám Đốc: Xem chi tiết tại đây!

Thông báo: cập nhật tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021

Phản hồi bài viết

(5 stars)
Tiêu đề yêu cầu
wait image
Gửi đi