Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB công bố: Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- Đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị: Xem chi tiết tại đây!

- Quyết định số "06/QĐ-HĐQT": Xem chi tiết tại đây!

Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Phản hồi bài viết

(5 stars)
Tiêu đề yêu cầu
wait image
Gửi đi