Đính chính thông tin đã công bố tại: Phương án đính kèm tờ trình số 01-2020/TTr-HĐQT-SCC

Đính chính thông tin đã công bố tại: Phương án đính kèm tờ trình số 01-2020/TTr-HĐQT-SCC

Đính chính thông tin đã công bố tại : Phương án đính kèm tờ trình số 01-2020/TTr-HĐQT-SCC ngày 18/01/2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 03/02/2020. Xem chi tiết tại đây!

Đính chính thông tin đã công bố tại: Phương án đính kèm tờ trình số 01-2020/TTr-HĐQT-SCC