Công văn chấp thuận của Sở kế hoạch đầu tư

Công văn chấp thuận của Sở kế hoạch đầu tư

Nội dung công văn số 04/CV- ĐKKD chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đong thường niên năm 2020của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hòa Bình. Xem chi tiết tại đây

Công văn chấp thuận của Sở kế hoạch đầu tư