Công bố thông tin Nghị quyết họp ĐHCĐ bất thường ngày 03.02.2020

Công bố thông tin Nghị quyết họp ĐHCĐ bất thường ngày 03.02.2020

Công bố thông tin Nghị quyết họp ĐHCĐ bất thường ngày 03.02.2020 về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Xem chi tiết tại đây!

Công bố thông tin Nghị quyết họp ĐHCĐ bất thường ngày 03.02.2020