Công bố thông tin lùi ngày họp ĐHCĐ thường niên 2020

Công bố thông tin lùi ngày họp ĐHCĐ thường niên 2020

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 06/2020/NQ-HĐQT/SCC ngày 01/01/2020 về việc lùi ngày họp ĐHCĐ thường niên 2020. Xem chi tiết tại đây

Công bố thông tin lùi ngày họp ĐHCĐ thường niên 2020