Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 27/4/2017 Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã nhất trí thông qua một số nội dung quan trọng, định hướng phát triển SXKD trong thời gian tới.

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Xem chi tiết tại đây