Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Ngày 29/6/2016 Công ty cổ phần xi măng Sông Đà đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã nhất trí thông qua một số nội dung quan trọng, định hướng phát triển SXKD trong thời gian tới.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Xem chi tiết tại đây