Trang chủ
 Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 10, ngày 02/07/2020. Chi tiết tại đây

Chi tiết...

 Công bố nội dung công văn giải trình số 1404/2020 của Công ty. Xem chi tiết tại đây

Chi tiết...

 Thông báo nội dung công văn của Sở Giao dịch CK Hà Nội về việc hạn chế giao dịch cổ phiếu SCC. xem chi tiết tại đây

Chi tiết...

 Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2020 Công ty . xem chi tiết tại đây

Chi tiết...

 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 20/3/2020 triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ( Nghị quyết này thay thế cho  Nghị quyết HĐQT số 03/2020/NQ-HĐQT  ngày 20/3/2020). Xem chi tiết tại đây

Chi tiết...

 Công bố thông tin triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Xem chi tiết tại đây

Chi tiết...

Công bố nội dung công văn số 1851/UBCK- QLCB ngày 19/3/2020 của Ủy ban chứng khoán về hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ mã chứng khoán SCC. Xem chi tiết tại đây

Chi tiết...

 Công bố thông tin tờ trình HĐQT số 01-2020/Ttr-HĐQT-SCC ngày 18/1/2020 do trước đăng thiếu trang số 11 phụ lục danh sách đối tượng được chào bán. Xem chi tiết tại đây.

Chi tiết...

 Công bố nội dung đầy đủ của Nghị quyết 01-2020/NQHĐQT- SCC ngày 03/2/2020 do trước đăng tải thiếu phụ lục kèm theo.Xem chi tiết tại đây.

Chi tiết...

 Đính chính thông tin đã công bố tại : Phương án đính kèm tờ trình số 01-2020/TTr-HĐQT-SCC ngày 18/01/2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 03/02/2020. Xem chi tiết tại đây

Chi tiết...


Page: 12345678

Hỗ trợ liên hệ

CTy Xi măng Sông Đà
Hottline:
0977 676999/0917 346484
EMail:
hotro@ximangsongda.vn

Thống kê truy cập

Tổng truy cập: 323543 lượt
Hôm nay: 121 lượt
Hôm qua: 143 lượt

Quảng cáo