Trang chủ
 Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2020 Công ty . xem chi tiết tại đây

Chi tiết...

 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 20/3/2020 triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ( Nghị quyết này thay thế cho  Nghị quyết HĐQT số 03/2020/NQ-HĐQT  ngày 20/3/2020). Xem chi tiết tại đây

Chi tiết...

 Công bố thông tin triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Xem chi tiết tại đây

Chi tiết...

Công bố nội dung công văn số 1851/UBCK- QLCB ngày 19/3/2020 của Ủy ban chứng khoán về hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ mã chứng khoán SCC. Xem chi tiết tại đây

Chi tiết...

 Công bố thông tin tờ trình HĐQT số 01-2020/Ttr-HĐQT-SCC ngày 18/1/2020 do trước đăng thiếu trang số 11 phụ lục danh sách đối tượng được chào bán. Xem chi tiết tại đây.

Chi tiết...

 Công bố nội dung đầy đủ của Nghị quyết 01-2020/NQHĐQT- SCC ngày 03/2/2020 do trước đăng tải thiếu phụ lục kèm theo.Xem chi tiết tại đây.

Chi tiết...

 Đính chính thông tin đã công bố tại : Phương án đính kèm tờ trình số 01-2020/TTr-HĐQT-SCC ngày 18/01/2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 03/02/2020. Xem chi tiết tại đây

Chi tiết...

Công bố nghị quyết thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty CP Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình. xem chi tiết tại đây.

Chi tiết...

 Công bố thông tin bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ quản lý Công ty.

Chi tiết...

Công bố thông tin Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 ngày 04 tháng 11 năm 2019. Xem chi tiết tại đây.

Chi tiết...


Page: 12345678

Hỗ trợ liên hệ

CTy Xi măng Sông Đà
Hottline:
0983.296.225
EMail:
hotro@ximangsongda.vn

Thống kê truy cập

Tổng truy cập: 303617 lượt
Hôm nay: 94 lượt
Hôm qua: 111 lượt

Quảng cáo